Học kỳ 20232,tuần thứ 43,ngày 24 tháng 6 năm 2024
Chúng ta có 7 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20183

Việc mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20183 đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp từ cổng thông tin(đăng ký online) cần thực hiện các việc sau đây:

1.     Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (trang cổng thông tin) →  mục “Đăng ký tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 07/10/2019

2.     Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp cần thực hiện như sau:

§  Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp qua email tới cả 02 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn  

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp

MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ….            Ví dụ:   20141234 – Thắc mắc TN – 20183

Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Các email gửi từ Gmail, Yahoo mail…hoặc không đúng hướng dẫn sẽ không được xử lý. Sinh viên không xóa email đã gửi để làm cơ sở xem xét sau này (nếu cần).

§  Mẫu đơn xem tại :

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95

Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email.

3.     Thời hạn nhận thắc mắc:

§  Từ 8:00 ngày 07/10/2019 đến 17:00 ngày 12/10/2019.

§  Các thắc mắc gửi sau 17:00 ngày 12/10/2019 sẽ không được giải quyết dưới bất cứ hình thức nào.

4.     Thời hạn có kết quả xử lý các thắc mắc về xét tốt nghiệp:

§  Kết quả xử lý thắc mắc sẽ có từ ngày 19/10/2019.

5.     Với các sinh viên chưa đăng ký được việc xét tốt nghiệp từ cổng thông tin:

§  Cần nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Phòng 201 nhà C1

§  Hoặc gửi email xin đăng ký tốt nghiệp tới cả 02 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn 

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp

MSSV-Đăng ký TN - Kỳ…. Ví dụ:   20141234 – Đăng ký TN – 20183

Bắt buộc phải gửi kèm ảnh chụp Đơn xin xét tốt nghiệp có chữ ký của sinh viên và các đơn chuyển điểm, đăng ký tự chọn tự do…trong trường hợp cần thiết.

§  Thời hạn nhận đơn: theo ngày giờ quy định tại mục (3) của thông báo này.

6.     Các lưu ý khác:

§  Đợt xét tốt nghiệp 20183 dựa trên kết quả học tập, chuyển điểm (điểm thay thế, điểm tương đương) và điểm TOEIC tính đến 17:00 ngày 27/09/2019.

§  Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (Bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh.

§  Từ ngày 19/10/2019: các sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đã đạt có thể đăng ký tại trang đăng ký tốt nghiệp để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.

§  Các đăng ký nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” thực hiện trước ngày 19/10/2019 sẽ không có hiệu lực.

-------------------------------------------------------------------------

 

 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn