Học kỳ 20213,tuần thứ 47,ngày 19 tháng 8 năm 2022
Chúng ta có 3 khách và 1 thành viên trực tuyến
  Trang tin
Xem thông tin về kết quả xét tốt nghiệp đợt 20191A tại trang https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKehoach?kehoach=25069
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn