Học kỳ 20232,tuần thứ 38,ngày 22 tháng 5 năm 2024
Chúng ta có 6 khách và 0 thành viên trực tuyến
  Trang tin
THÔNG BÁO

Các sinh viên còn nợ so với chương trình đào tạo lớn hơn 8 tín chỉ thuộc diện không đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp và các sinh viên đăng ký sai mã đồ án đã bị hủy đăng ký đồ án ngày 07/10/2014. Các em có thể xem kết quả xét nhận đồ án tại trang Đăng ký học tập/ Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp (kết quả chính thức ).

Danh sách các sinh viên bị hủy đăng ký đồ án: tải về 

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn