Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 9 khách và 24 thành viên trực tuyến
  Trang tin

 TRƯỜNG ĐH BÁCKHOHÀ NI CNG HOÀ XÃ HCHỦ NGHĨVINAM
 PHÒNĐÀTĐI HC Đlp - Tự do - Hnh phúc


 

Số:   /ĐHBK-ĐTĐH                                            Hà Ni, ngày 23 tháng 2 năm 2016

 

 


THÔNG BÁO VXỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 20151 (Đối vi sinh viên đại học chính quy)

 

 

Được sự phê duyt của Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo Đại học thông báo vic x

lý học tập học k 20151 đi với sinh viên đại hc chính quy như sau:

 

1/- Cnh cáo hc tp:

Thc hiện theo điều 13 Quy chế đào to đại học hchính quy, ban hành theo Quyết đnh s31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH  ngày 21/3/2014 của Hiệu trưng Trường Đi học Bách khoa Hà Nội.

 

2/- Buc thôi hc, nếu sinh viên bcnh o học tập mc 3 k20151 và:

 

2.1 / Đã bcnh cáo hc tp mức 3 ở kgần nhất

 

2.2 / Hết thi hạn tối đa được phép học tại trường mà chưa đủ điều kiện để tốt nghip.

 

3/- c trưng hp CCHT mc 3 được xem xét hoãn ra quyết đnh buc thôi hc và cho phép tiếp tục học

- Sinh viên chưa b cnh cáo mức học tp3 ở kgn nhất.

- Sinh viên ở trình độ năm thứ tư các ngành Kinh tế - Quản lý, Ngoại ngữ, Sư phạm k

thuật và h cnhân công nghệ, sinh viên ở trình độ năm thnăm các ngành khác.

 

       - Sinh viên thuộc diện đối tưng chính sách (con liệt sỹ, con thương binh, con bnh binh, dbdân tộc, dân tộc thiểu s), sinh viên có hoàn cnh đặc biệt khó khăn (mồ côi ccha ln m, tàn tật, ), sinh viên gửi đào to (HV An Ninh, HV Khoa học QS, HV KTQS, Lưu học sinh).


Lưu ý:

 

1/- Dkiến xlý học tp đã được cập nhật vào tng tài khoản của sinh viên trên h

thng SIS.

          2/- Sinh viên bị mức 3 kỳ 20151 được hoãn ra quyết định buộc thôi học sẽ được xem xét xử lý buộc thôi học tiếp khi kết thúc kỳ 20152 mà vẫn bị mức 3.

 

3/- Sinh viên có thắc mc về điểm và mức dkiến xlý học tp nộp đơn tại Phòng Đào tạo đihọc (C1-201)  t ngày 25/02/2016đến 03/03/2016.

 

4/- Nhng sinh viên thuộc diện bbuộc ti học snhn quyết định và làm c th

tục liên quan tại Phòng Công tác chính trvà Công tác sinh viên.

 

 

PHÒNG ĐÀO TO ĐẠI HỌC

 

 

Danh sách dự kiến xử lý: tải về.


 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn