Học kỳ 20191,tuần thứ 16,ngày 14 tháng 12 năm 2019
Chúng ta có 3 khách và 22 thành viên trực tuyến
  Trang tin


Sinh viên đọc kỹ thông báo theo link bên dưới:

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKehoach?kehoach=25052

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn