Học kỳ 20192,tuần thứ 46,ngày 6 tháng 7 năm 2020
Chúng ta có 30 khách và 35 thành viên trực tuyến
  Trang tin


Sinh viên đọc kỹ thông báo theo link bên dưới:

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKehoach?kehoach=25052

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn