Học kỳ 20201,tuần thứ 20,ngày 20 tháng 1 năm 2021
Chúng ta có 4 khách và 2 thành viên trực tuyến
  Trang tin

♦ Thông báo mở đăng ký lớp học kỳ 20182

♦ Thông báo thu học phí kỳ 20173 đợt 1

♦ Thông báo về học phí học kỳ 20172 (đợt 2)

♦ Thông báo về học phí học kỳ 20172 (đợt 1)

♦ Thông báo thu học phí kỳ 20171 (Đợt 2)

♦ Thông báo lịch mở đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2017-2018

♦ Thông báo thu học phí kỳ 20171 đợt 1

♦ Thông báo thu học phí kỳ 20163 đợt bổ sung

♦ Thông báo về học phí kỳ hè 20163 (đợt 2)

♦ Thông báo đăng ký học tập kỳ hè 20163

♦ Thông báo về học phí kỳ II năm học 16-17 đợt 2

♦ Lịch đăng ký bổ sung các lớp kỳ 20162-B

♦ Thông báo lịch đăng ký học phần kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)

♦ Thông báo về học phí kỳ II năm 2016-2017 (20162) đợt 1

♦ Thông báo lịch mở đăng ký vào các lớp mở K61 kỳ 20162

♦ Thông báo hủy lớp các học phần học kỳ 20162

♦ Lịch đăng ký học tập kỳ 20162 dành cho sinh viên Việt Nhật - ICT K59 trở về trước

♦ Thông báo thời khóa biểu kỳ 20162 các mã học phần (cập nhật ngày 17/12/2016)

♦ Thông báo lịch mở đăng ký học tập kỳ 20162

♦ Thông báo về học phí kỳ I năm học 2016-2017 (kỳ 20161 đợt 2)

♦ Thông báo về học phí học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 1)

♦ Phân nhóm thí nghiệm vật lý 1 - PH1110 kỳ 20161

♦ Thông báo mở đăng ký điều chỉnh đợt 20161-B

♦ Thông báo lịch đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162)

♦ Thời khóa biểu các chương trình KSTN-CLC-CTTT, VN-ICT K61

♦ THỜI KHÓA BIỂU K61

♦ TB đăng ký học lại cùng các lớp mở cho K61 - 20161

♦ TB Quyết định hủy lớp kỳ 20161

♦ TB mở bổ sung các lớp GDCT C và SSH1120 và SSH1050

♦ TB lịch đăng ký học tập từ K57 đến K59

♦ TB về việc bảo lưu thí nghiệm Vật lý kỹ thuật kỳ 20161

♦ TB kế hoạch mở đăng ký học tập kỳ 1 năm 2016-2017 (20161)

♦ TB lịch đăng ký học tập kỳ hè 20153

♦ TB về việc đăng ký điều chỉnh kỳ 20152B

♦ TB lịch mở đăng ký học phần kỳ hè 20153 và kỳ 1 năm 2016-2017 (20161)

♦ TB đăng ký ĐATN bổ sung kỳ 20152

♦ Danh sách lớp hủy kỳ 20152

♦ Danh sách SV đăng ký quá số TC Max xem trên trang dtdh.hust.edu.vn

♦ TB lịch đăng ký điều chỉnh các lớp K60 kỳ 20152

♦ TB lịch đăng ký học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 (20152)

♦ TB lịch mở thêm các lớp đợt B kỳ 20151

♦ TB lịch mở đăng ký học phần kỳ 20152

♦ TB thời khoá biểu K60

♦ TB lịch đăng ký học tập thêm vào các lớp mở cho K60

♦ Sinh viên K60 vào xem lịch học

♦ TB SV vào điều chỉnh lại lịch học các lớp K60

♦ Kéo dài thời gian đăng ký học tập các lớp K59 - K56

♦ SV K59 vào xem lịch học và điều chỉnh đăng ký

♦ Đề nghị sinh viên viện CK và CKĐL, Dệt may, CN Xenluloza và Giấy K57, Hoá học, Viện ĐTVT vào xem điều chỉnh lại lịch học

♦ Lịch đăng ký học tập kỳ 1 năm 2015-2016 (20151)

♦ Thông báo đăng ký phân ngành bổ sung năm 2015 (cập nhật 09/07/2015)

♦ Danh sách sinh viên tách từ lớp 80593 (học phần ME3050)

♦ TB đăng ký phân ngành K59 (cập nhật ngày 22/06/2015)

♦ Danh sách SV bị huỷ do đăng ký vào mã HP của CTTT

♦ TB đăng ký lớp TN PH1120 Viện Vật lý kỹ thuật

♦ Đăng ký học tập môn PH1110 và PH1120 kỳ 20143

♦ TB đăng ký lớp học kỳ kè 20143

♦ TB kế hoạch mở lớp bổ sung kỳ 20142-B

♦ TB kế hoạch đăng ký học phần kỳ hè 20143 và kỳ 1 năm 2015-2016

♦ TB lịch đăng ký các mã lớp K59 kỳ 20142

♦ TB lịch đăng ký học tập kỳ 2 năm học 2014-2015 (20142)

♦ TB lịch tiếp nhận trở lại học kỳ 2 năm 2014-2015 (20142)

♦ SV viện Ngoại ngữ vào đăng ký lại HP FL1431 kỳ 20141B

♦ TB kéo dài thời gian điều chỉnh đăng ký 20141 - đợt B

♦ TB về việc mở bổ sung lớp đợt B kỳ 20141

♦ TB về việc lớp TN môn Vật lý I PH1110 của K59

♦ TB về việc mở điều chỉnh các lớp K59

♦ Danh sách lớp dự kiến huỷ kỳ 20141

♦ TB đổi phòng từ T-301 sang T-403

♦ Hạn điều chỉnh đăng ký kỳ 20141

♦ Thông báo điều chỉnh CH1011 lớp 74910 và 74911

♦ TB đăng ký học tập K58

♦ TB thay đổi lịch đăng ký của K58

♦ TB sinh viên vào điều chỉnh mã lớp 76390 CH4270

♦ TB lịch đăng ký học tập kì 20141

♦ TB về việc tiếp nhận SV quay vào học kì 20133 và 20141

10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn